Försäljnings- och leveransvillkor

RIAS A/S - CVR 44065118

1. RIAS handlar uteslutande med professionella parter (näringsidkare) och har ingen försäljning till privatpersoner (konsumenter).

2. Allmänna bestämmelser

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller vid var tid för kund/leverantörs-förhållandet med RIAS, såvida parterna skriftligen avtalat annat beträffande en eller flera av nedanstående försäljnings- och leveransvillkor.

Nedan anförda försäljnings- och leverans-villkoren har företräde före eventuella av kunden anförda köpevillkor, såvida inte RIAS skriftligen accepterat av kunden anförda villkor. Såvida försäljnings- och leveransvillkor är ogiltiga, bortfaller endast detta villkor. Det ogiltiga villkoret skall härefter ersättas med ett nytt villkor, som skall utformas i enlighet med betydningen för det ogiltiga villkoret.

3. Kataloger, broschyrer, säljmaterial m.m.

De i RIAS' broschyrer, försäljningsmaterial eller liknande anförda illustrationer, angivelser av mått, vikt eller liknande är inte bindande för RIAS som förbehåller sig rätten till ändringar i utförande eller försäljning av produkter utan föregående avisering till kunden. Inga av de av RIAS utgivna försäljningsspecifikationerna, vare sig kataloger, anbud, orderbekräftelser eller liknande får utan RIAS samtycke kopieras och/eller användas mot tredje man.

4. Anbud

Alla lämnade anbud skall förstås som icke bindande och är giltiga - om inte annat anges - i 8 dagar från anbudsdatum. Vidare är mellanförsäljning alltid förbehållen, också då detta inte uttryckligt angivits i anbudet.

5. Beställningar

Direkt inskickade beställningar eller beställningar upptagna genom RIAS representanter, ändringar eller utvidgningar av beställningar samt muntliga avtal gäller först då de skriftligen bekräftats av RIAS.

6. Förbehåll för leverans

Alla orderbekräftelser lämnas med förbehåll för force majeure såsom strejk, lockout, brand, krig, upplopp, import- eller export-restriktioner, transporthinder m.m. samt med förbehåll för oförutsedda driftstörningar eller uteblivna eller försenade leveranser från underleverantörer. Såvitt en beställning inte kan tillmötesgås eller fullgöras av nu nämnda orsaker är RIAS fri från ansvar. Detta gäller oavsett om det är möjligt att framskaffa en motsvarande vara från annan leverantör. RIAS förbehåller sig rätt till över- eller underleverans vid specifikt producerade varor med upp till 10 % av avtalad ordervolym.

7. Leveranstider (Datum för avsändning + normal transporttid)

Angivna datum för avsändning räknas från mottagandet av fullständiga och slutgiltiga instruktioner för beställning m.m. RIAS påtar sig inget ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av överskridande av leveranstid och ett sådant överskridande berättigar inte heller kunden att annullera en order, med mindre det rör sig om väsentlig försening. RIAS förbehåller sig rätten att genomföra delleveranser såvida inte annat har avtalats.

8. Fraktkostnader, transportrisk och expeditionsavgift

Fraktkostnader betalas av kunden såvida inte annat avtalats. Transport sker på kundens risk, även vid fraktfri leverans. För alla beställningar tillkommer ett miljöbidrag. För mindre leveranser tillkommer en expeditions-avgift.

9. Emballage

Pallar och emballage faktureras kunden.

10. Priser

Där inte annat avtalats är de angivna priserna gällande listpriser vid tidpunkten för order-bekräftelsen. RIAS förbehåller sig rätten att ändra priset utan föregående avisering, men där prisökning är större än 10 % i förhållande till det i orderbekräftelsen angivna priset och där prisökningen inte beror på valutakursändringar äger kunder rätt att annullera ordern. Alla priser är angivna anges exkl. moms och avgifter.

11. Äganderättsförbehåll

Äganderätten till det köpta övergår till kunden först när hela den avtalade köpesumman har betalats.

12. Betalning, räntor och påminnelseavgift

Betalningsvillkoren anges i anbud, order-bekräftelse eller faktura. Sker inte betalning inom förfallotiden debiteras 2 % ränta per påbörjad månad efter förfallodatum. Eventuell kontantrabatt räknas av fakturabeloppet exkl. moms, avgifter, emballage och frakt. Vid utskick av betalningspåminnelse debiteras en påminnelseavgift.

13. Annullering, uppskov och retur

Annullering och uppskov med leverans av order kan endast ske om så avtalats och mot debitering av RIAS omkostnader. Lagervaror tas endast i retur om så avtalats och endast mot debitering av en avgift. Standardvaror i standardformat krediteras till fakturerat pris -25 % såvitt varan mottas i oskadat skick. Retur sker för kundens räkning och på kundens risk. Specialtillverkade varor eller särskilt införskaffade varor tas inte i retur.

14. Produktansvar

RIAS är endast ansvarig för personskada om det visas att skadan beror på fel eller försummelse från RIAS sida. För skada på fast egendom eller lösöre som inträffar då leveransen är i kundens besittning är RIAS ansvarig endast vid grov oaktsamhet. Samma sak gäller för skada på och från produkter som tillverkats av kunden eller på och från produkter vari dessa ingår.

RIAS är inte ansvarigt för produktions-förlust, förlorad arbetsförtjänst eller annan indirekt förlust. I den utsträckning RIAS påläggs produkt-ansvar gentemot tredje man är kunden skyldig att hålla RIAS skadeslöst i samma omfattning som RIAS A/S ansvar är begränsat enligt ovanstående.

15. Fel och reklamationer

Fel och brister hänförliga till RIAS handlande ger kunden rätt att kräva omleverans eller, vid mindre väsentliga brister, rätt till proportionerligt avdrag av köpesumman. Vid omleverans av varor är sådan leverans underkastad samma leveransvillkor och förbehåll som gällde den ursprungliga leveransen.  Endast om om-leverans inte kan ske har kunden rätt att kräva ersättning. Ersättningen kan dock aldrig ersätta de bristfälliga varornas fakturapris. Utöver ovan nämnda påtar sig RIAS inget ansvar för direkt eller indirekt skada eller förlust till följd av brister. Färg- eller materialförändringar kan förekomma på vissa varor någon tid efter att de tagits i bruk, som en normal följd av solljusets och vädrets påverkan och betraktas därför inte som brister. Reklamation skall alltid ske omedelbart, skriftligen och senast 8 dagar efter att bristerna upptäckts eller borde ha upptäckts. Överskrids denna frist är kundens reklamationsrätt förverkad.

RIAS påtar sig inte i något fall något utökat ansvar för sålda varor än det ansvar företaget kan göra gällande gentemot leverantören eller tillverkaren av den berörda varan.

16. Elektroniska dokument

RIAS har rätt till att elektroniskt sända alla former av verksamhetsdokument, här även per e-post till köparen. Detta omfattar bland annat offerter, orderbekräftelser och fakturor, kreditnotor, kontoutdrag, betalningspåminnelser och räntefakturor.

17. Byggleveransklausul

För varor som används för byggnation i Danmark gäller följande byggleveransklausul:

Leverantörens ansvar för fel vid leveranser upphör fem (5) år efter överlämnandet av den byggnation vari leveransen ingår, dock senast sex (6) år efter leveransen av materialet till kunden. Om det konstateras att ett krav som avser fel i leveranser inte eller endast med stor svårighet kan framställas mot leverantörens kund eller mot efterföljande kund, kan kravet göras gällande direkt mot leverantören.

Även i sådana fall gäller dock att leverantören endast kan göras ansvarig för fel där leverantörens egen leverans är behäftad med fel och endast i den utsträckning som följer av leverantörens eget avtal med sin kund. Leverantören medger att mot denne väcks talan tillsammans med kunden eller efter-följande kund beroende på parternas inbördes relationer.

Saken ska avgöras av Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed (Skiljenämnden för bygg- och anläggningsverksamhet).

18. Utvidgad reklamationsfrist

För leveranser av byggmaterial till trävaru-handlare och byggmarknader med direkt-försäljning till konsumenter i Danmark (undantag Grönland och Färöarna) utvidgas den i punkt 15 anförda reklamationsfristen för leveranser till detaljhandel dock till högst sju (7) år från leverans till kunden. Den utvidgade reklamationsfristen kan endast åberopas av kunden och endast om:

  1. det aktuella objektet rent faktiskt har sålts vidare till en konsument, och
  2. sistnämnda gentemot kunden reser krav avseende brister före utgången av den i købelovens (danska köplagen) §83 st. 2 samt §54 st. 2 angivna reklamationstiden, samt
  3. objektet i övrigt vid leveranstillfället kan anses bristfälligt i förhållande till avtalet mellan RIAS och kunden.

Bortsett från den ovan nämnda utvidgande av reklamationsfristen förblir de i de aktuella försäljnings- och leveransvillkoren angivna bestämmelserna fullt ut gällande för eventuella regressanspråk mellan RIAS och kunden.

19. Riskövergång

Med mindre annat har avtalats sker leverans fritt RIAS lager, således att kunden härefter bär risken för det sålda, se punkt 7 ovan. Såvida köparen inte avhämtar varan rättidigt, förvarar RIAS för köparens egen räkning och eget risktagande.

20. Lagval och laga forum

Tvist, som eventuellt uppstår mellan parterna, skall avgöras i enlighet med dansk rätt av behörig domstol på den ort där RIAS har sitt säte. RIAS äger rätt att med iakttagande av vad i övrigt anges i föregående stycke, väcka talan vid behörig domstol på den ort där kunden säte.