Hållbarhet

RIAS och hållbarhet

På RIAS har vi alltid strävat efter att agera ansvarsfullt och skapa värde på ett korrekt och trovärdigt sätt. Det ligger djupt i vårt DNA och har varit grundläggande för företagets utveckling. Vi är övertygade om att företagsverksamheter har avgörande betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Därför strävar vi efter att integrera miljöhänsyn i våra aktiviteter.

Vi ser miljö och hållbarhet som en naturlig del av vårt arbete och samarbetar aktivt med offentliga myndigheter, näringslivsorganisationer, ideella organisationer och forskningsenheter för att främja välfärd i samhället. Samtidigt strävar vi ständigt efter att ligga i framkant av samhällsutvecklingen för att kunna erbjuda mer miljövänliga lösningar till våra externa intressenter.

"Vårt mål är att bli klimatneutrala före 2030. Detta innebär en rad initiativ, inklusive energirenovering, etablering av en elektrisk fordonsflotta samt fortsatt fokus på återvinning av plastmaterial."

Karsten Due, RIAS VD

Vår hållbarhetsstrategi

Vi vill proaktivt förbättra de sociala, klimatmässiga och miljömässiga förhållandena, särskilt inom områden med naturlig koppling till vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa samstämmighet mellan vår strategi och ansvar gentemot det samhälle vi berör. Detta gör vi genom konsekventa och systematiska miljöinitiativ som skapar miljömässiga fördelar och värde för våra intressenter. Vårt hållbarhetsarbete baserar vi på de av FN globala mål där vi anser att vi kan göra störst skillnad. Hur vi konkret arbetar med våra mål och hur dessa omsätts i handlingar kan du hitta information om här.

Ett klimatneutralt 2030

Skydd av miljön är viktigt för oss, och vi strävar efter att minimera negativ miljöpåverkan. För att nå vårt mål om koldioxidneutralitet 2030 arbetar vi målmedvetet för att minska miljöbelastningen från vår produktion. Det har bland annat inneburit en större investering i solceller som idag förser oss med el till vår bearbetningsavdelning, kontor och lagerbyggnader. Även produktutveckling och ansvarsfull hantering av restplast står högt på vår agenda för att säkerställa att plastens nyttiga resurser återanvänds till användbara produkter.

Energioptimering
Återvinning
Produktutveckling