Integritetspolicy

RIAS A/S

Vår integritetspolicy återspeglar vårt engagemang för att skydda dina personuppgifter. Vi förstår vikten av sekretess och respekterar din integritet som en central värdering i vår affärsverksamhet. Vi prioriterar transparens i vår kommunikation genom att ge tydlig och lättförståelig information om hur dina uppgifter samlas in, används och skyddas. Ditt förtroende är avgörande för oss, och vi arbetar ständigt för att upprätthålla de högsta standarderna för dataskydd för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med största omsorg och ansvar. Du kan dessutom hitta information om våra dataetiska värderingar under policy för dataetik.

 

1. Ansvar

1.1 Skydd av dina personuppgifter har vår högsta prioritet.

1.2 Vi behandlar personuppgifter och har därför antagit denna persondatapolitik som beskriver hur vi behandlar dina data.

2. Företag

2.1 Företaget är:

RIAS A/S
CVR.nr. 44065118

Företagsvägen 28, Box 4020
221 61 Lund, Sweden

08 - 121 374 20
info@rias.se
www.rias.se

3. Personuppgifter

3.1 Det är viktigt för oss att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt. Vi har rutiner för insamling, lagring, radering, uppdatering och utlämning av personuppgifter för att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter och för att upprätthålla gällande lagstiftning.

3.2 Vi säkerställer rättvis och transparent databehandling. När vi ber dig att tillhandahålla dina personuppgifter informerar vi dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig och för vilket ändamål. Du får information om detta vid insamlingstillfället av dina personuppgifter.

3.3 Nedanstående riktlinjer beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dessa data och vem du kan kontakta om du har frågor eller kommentarer till denna persondatapolitik.

Vi samlar in vanliga personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-post.

Det samlas inte in några känsliga uppgifter.

4. Ändamål

4.1 Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för lagliga affärsändamål.

4.2 Dina personuppgifter samlas in och används till:

 • Behandling av ditt köp och leverans av våra produkter.
 • Uppfyllande av din begäran om produkter eller tjänster.
 • Förbättring av våra produkter och tjänster.
 • Anpassning av vår kommunikation och marknadsföring till dig.
 • Direkt marknadsföringsaktiviteter.
 • Statistik och anpassning av våra tjänster.
 • Genomförande av ett avtal eller åtgärder efter din begäran.
 • Administration av din relation till oss.
 • Uppfyllande av lagkrav.
 • Övrigt.

5. Behandlingsregler

5.1 Relevanta personuppgifter

5.1.1 Vi behandlar endast data om dig som är relevanta och tillräckliga i förhållande till de ändamål som anges ovan. Ändamålet är avgörande för vilken typ av personuppgifter om dig som är relevanta för oss. Detsamma gäller omfattningen av de personuppgifter vi använder. Vi använder t.ex. inte fler data än vad vi behöver för det specifika ändamålet.

5.2 Nödvändiga personuppgifter

5.2.1 Vi kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi säkerställer också att uppdatera dina personuppgifter löpande. Vi ber dig informera oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att meddela oss dina ändringar.

5.2.2 Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som var orsaken till vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter.

5.2.3 Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas i enlighet med god databehandlingssed och gällande lagstiftning.

6. Detaljerade behandlingsregler

6.1 IP-adresser och webbläsarinställningar

6.1.1 Vid varje besök på www.rias.se registreras din dators IP-adress och webbläsarinställningar. Din IP-adress är adressen till den dator du använder för att besöka www.rias.se. Webbläsarinställningar är t.ex. vilken webbläsartyp du använder, webbläsarspråk, tidszon osv. IP-adressen och webbläsarinställningarna registreras för att säkerställa att www.rias.se alltid kan spåra tillbaka till den använda datorn om det skulle ske missbruk eller olagligheter i samband med besöket på eller användningen av www.rias.se. IP-adressen används också för att fastställa din ungefärliga lokalisering (på stadsnivå).

6.2 Nyhetsbrev

6.2.1 Om du anmäler dig till RIAS A/S’ nyhetsbrev registreras dina personuppgifter direkt hos RIAS A/S. Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev från RIAS A/S kan du avregistrera dig genom att klicka på länken längst ner i dessa nyhetsbrev.

6.3 Anonymisering

6.3.1 www.rias.se använder anonymisering av data från klienter för statistiska och forskningsmässiga ändamål samt för att kunna förbättra system, processer och produkter.

6.3.2 www.rias.se anonymiserar således så att möjligheten att identifiera enskilda personer i en datamängd tas bort. En oåterkallelig anonymisering utförs så att personuppgifter görs anonyma på ett sådant sätt att den registrerade inte längre kan identifieras.

6.3.3 Personuppgifter ersätts av en kod, ett löpnummer eller liknande som inte längre kan spåras tillbaka till den ursprungliga individuella personuppgiften. Koder tilldelas slumpmässigt och kan inte spåras tillbaka genom användning av listor, nycklar eller liknande som visar sambandet mellan löpnummer och de egentliga identifieringsuppgifterna.

6.4 Personuppgifter

6.4.1 Personuppgifter lagras i 5 år efter senaste användning och raderas därefter, såvida inga rättsliga krav är framställda mot eller förväntas framställas av RIAS A/S.

6.5 Andra personuppgifter

6.5.1 RIAS A/S samlar inte in andra personuppgifter om dig än de som anges i punkt 3.3.

7. Samtycke

7.1 Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan, såvida vi inte har en laglig grund för att inhämta dem. Vi informerar dig om en sådan grund och om vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter.

7.2 Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna ovan om du önskar ytterligare information.

7.3 Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke. Om vi vidarebefordrar dina personuppgifter till samarbetspartners och aktörer, bl.a. för marknadsföringsändamål, inhämtar vi ditt samtycke och informerar om vad dina personuppgifter kommer att användas till. Du kan när som helst göra invändningar mot denna form av vidarebefordran och du kan även avstå från marknadsföringskontakt i CPR-registret.

7.4 Vi inhämtar inte ditt samtycke om vi är rättsligt skyldiga att vidarebefordra dina personuppgifter, t.ex. i samband med rapportering till en myndighet.

8. Vidarebefordran

8.1 Annan vidarebefordran

Om RIAS A/S mottar en förfrågan från polisen (eller annan liknande offentlig myndighet) eller rättsväsendet om utlämnande av uppgifter, kommer RIAS A/S att lämna ut dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

8.2 RIAS A/S använder inte dina personuppgifter till profilering.

9. Rättigheter

9.1 Invändning

9.1.1 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna nedan för att skicka en invändning. Om din invändning är berättigad, ser vi till att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

9.2 Insyn, rättelse m.m.

9.2.1 Om du kontaktar RIAS A/S informerar RIAS A/S om vilka uppgifter RIAS A/S som personuppgiftsansvarig behandlar om dig, vilket ändamålbehandlingen har, vem som tar emot uppgifterna och varifrån uppgifterna kommer. Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt. Om din begäran inte besvaras inom 4 veckor efter mottagandet, kommer RIAS A/S att informera dig om orsaken till detta och om när ett beslut kan förväntas. Kontakter om ovanstående kommer endast att besvaras om det har gått mer än 6 månader sedan din senaste kontakt, såvida du inte kan visa ett särskilt intresse av att få uppgifterna tidigare. Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du måste kontakta oss och informera oss om vad felen består av och hur de kan rättas.

9.2.2 Om du upptäcker att de uppgifter som RIAS A/S som personuppgiftsansvarig behandlar om dig är felaktiga eller vilseledande kan du kontakta RIAS A/S genom att använda kontaktinformationen nedan. RIAS A/S kommer därefter att se till att rätta uppgifterna om dig. Om dina personuppgifter ändras eller om du inte längre vill vara registrerad hos RIAS A/S ska du kontakta RIAS A/S.

9.3 Tillgång till dina personuppgifter

9.3.1 Du har rätt att när som helst få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som tar emot uppgifter om dig.

9.3.2 Om du begär det kan vi informera dig om de uppgifter vi behandlar om dig. Tillgången kan dock vara begränsad av hänsyn till andra personers integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

9.3.3 Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

9.4 Radering av uppgifter

9.4.1 Dina personuppgifter lagras i högst 5 år efter senaste användning och raderas därefter, såvida inga rättsliga krav är framställda mot eller förväntas framställas av RIAS A/S.

9.4.2 I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Det gäller t.ex. om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in dem för kan du begära att få dem raderade. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga förpliktelser.

9.4.3 När du kontaktar oss med en begäran om att få rätta eller radera dina personuppgifter undersöker vi om förutsättningarna är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt.

9.5 Säkerhetsbrist

9.5.1 Om du upptäcker en säkerhetsbrist hos RIAS A/S ska du omedelbart kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

10. Personuppgiftsbiträde

10.1 RIAS A/S använder externa företag för att utföra den tekniska driften av databaser. Dessa företag fungerar som personuppgiftsbiträden i förhållande till de personuppgifter som RIAS A/S är personuppgiftsansvarig för.

10.2 Databehandling utförs inom Europeiska unionen.

10.3 Personuppgiftsbiträdet agerar endast enligt instruktioner från RIAS A/S.

10.4 Vi använder följande personuppgiftsbiträden:

Personuppgiftsbiträde Lokalisation Avtalstyp
Itadel Danmark Personuppgiftsbiträde
DynamicWeb Danmark Personuppgiftsbiträde
Ennovate Danmark Personuppgiftsbiträde
IPvision Danmark Personuppgiftsbiträde
Force Manager Spanien Personuppgiftsbiträde
Simplanner Danmark Personuppgiftsbiträde
APSIS Danmark Personuppgiftsbiträde

 

10.5 Personuppgiftsbiträdet har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras eller försämras samt för att förhindra att de blir kända för obehöriga, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagen om behandling av personuppgifter. På din begäran - och mot betalning av personuppgiftsbiträdets aktuella timtaxa för sådant arbete - ger personuppgiftsbiträdet dig tillräcklig information för att personuppgiftsbiträdet ska kunna påvisa att de nämnda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna har vidtagits.

11. Säkerhetsåtgärder

11.1 Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler om informationssäkerhet. Vi har antagit interna regler om informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot att förstöras, gå förlorade eller ändras, mot obehörig offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst till dem eller kännedom om dem.

11.2 RIAS A/S kommer att se till att de insamlade uppgifterna, inklusive personuppgifter, behandlas varsamt och skyddas i enlighet med gällande säkerhetsstandarder.

11.3 Vi har strikta säkerhetsprocedurer för insamling, lagring och överföring av personuppgifter för att förhindra obehörig åtkomst och för att följa gällande lagstiftning. Vår säkerhet kontrolleras regelbundet. De uppgifter och personliga uppgifter som du lämnar till oss lagras på våra egna eller på en av våra personuppgiftsbiträdens servrar.

11.4 Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring och mot obehörig offentliggörande, missbruk eller annan handling i strid med gällande lagstiftning.

11.5 Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter på IT-system med kontrollerad och begränsad åtkomst. Systemen är placerade på servrar i säkra lokaler.

11.6 Vi använder industristandarder som brandväggar och autentiseringsskydd för att skydda dina personuppgifter.

11.7 Om du skickar personuppgifter till oss via e-post ska du vara medveten om att avsändningen till oss inte är säker om dina e-postmeddelanden inte är krypterade.

11.8 Alla data som överförs mellan klient (webbläsare och webbapp) och server krypteras enligt HTTPS-protokollet.

11.9 Vi har full åtkomst till alla dina personuppgifter som lagras i vår databas och på våra servrar. Data kommer endast att användas på "need to know"-basis.

12. Säkerhetskopiering

12.1 RIAS A/S säkerhetskopierar alla databaser och filer på gemensamma enheter varje natt. Säkerhetskopian lagras både på en intern server och på ett externt datacenter.

12.2 Vi utför följande typer av säkerhetskopiering:

 • Rullande säkerhetskopiering: Med denna metod tas dagliga säkerhetskopior av alla fil- och datauppdateringar och en säkerhetskopia skapas av alla nya data. Detta skapar en historia av ändringar, vilket ökar möjligheten att återställa förlorade data.
 • Klonsäkerhetskopiering: Denna säkerhetskopieringsstrategi skapar en perfekt kopia av varje enhet i nätverket.
 • Offsite-säkerhetskopiering: Denna säkerhetskopiering säkerställer mot dataförlust om säkerhetskopian lagras på plats. Alla data och filer säkerhetskopieras och säkerhetskopian lagras offsite.

12.3 Alla säkerhetskopior och filer skrivs över med intervaller på 30 dagar. Det är tekniskt omöjligt att genomföra radering av enskilda filer på en säkerhetskopia innan sådan överskrivning sker. Det vill säga, om du har begärt att RIAS A/S ska radera dina personuppgifter kommer sådana personuppgifter att raderas i live-miljö enligt nedan, men kommer att förbli på säkerhetskopian tills den specifika säkerhetskopian skrivs över efter 30 dagar. RIAS A/S har dock infört interna processer och rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter inte återinförs som live-data genom att återladda data och filer från en säkerhetskopia om dina data har raderats i enlighet med din "rätt att bli bortglömd".

13. Cookies

13.1 Vi samlar in information om dig på olika sätt i samband med driften av www.rias.se. Vi samlar in information om dig på webbplatsen och vid din användning av www.rias.se på två sätt: Genom så kallade "cookies" och genom registrering och användning av www.rias.se.

13.2 Om vi placerar cookies informeras du om användningen och syftet med att samla in data via cookies. Innan vi placerar cookies på din enhet begär vi ditt samtycke. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt samtycke.

13.3 Du kan här i vår cookiepolicy få information om vår användning av cookies och hur du kan radera eller avvisa dem. Om du vill återkalla ditt samtycke, se pkt. 13.11.

13.4 Cookies är små informationsenheter som www.rias.se placerar på din dators hårddisk, på din surfplatta eller på din smartphone. Cookies innehåller information som www.rias.se använder för att effektivisera kommunikationen mellan dig och din webbläsare. Cookien identifierar inte dig som enskild användare, utan identifierar din enhet.

13.5 Det finns två typer av cookies - temporära cookies och permanenta cookies. Temporära cookies är informationsenheter som raderas när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies är informationsenheter som lagras på din dator tills de raderas. Permanenta cookies raderar sig själva efter en viss tid, men förnyas varje gång du besöker www.rias.se. På www.rias.se använder vi både temporära och permanenta cookies.

13.6 Vi använder liknande teknologier som lagrar och läser information i webbläsaren eller enheten och som utnyttjar lokala enheter och lokal lagring, såsom HTML5-cookies, Flash och andra metoder. Dessa teknologier kan fungera över dina webbläsare. I vissa fall kan användningen av dessa teknologier inte kontrolleras av webbläsaren utan kräver ett särskilt verktyg. Vi använder dessa teknologier för att lagra information som används för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster och för att upptäcka oegentligheter i användningen av www.rias.se.

13.6.1 När du besöker www.rias.se för första gången får du automatiskt en cookie. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och som identifierar dig som unik användare. Denna cookie identifierar vår webbserver när du besöker www.rias.se och registrerar dess användning.

13.6.2 En cookie kan innehålla text, siffror eller t.ex. ett datum, men det finns inga personuppgifter i en cookie. Det är inte ett program och kan inte innehålla virus.

13.6.3 Vi använder cookies för att kunna anpassa och skapa innehåll och tjänster som överensstämmer med dina intressen och önskemål. Vi använder också cookies för att föra demografisk och användarrelaterad statistik och därmed fastställa närmare vem som besöker www.rias.se. Vi registrerar endast anonyma uppgifter som IP-nummer, antal byte skickade och mottagna, internet höst, tid, webbläsartyp, -version och -språk osv.

13.7 Vilka typer av cookies använder vi och för vilka ändamål?

Vi använder cookies för:

 • Statistik: Mäta trafiken på www.rias.se, inklusive antalet besök på www.rias.se, vilka domäner den besökande kommer från, vilka sidor de ser på www.rias.se och vilket övergripande geografiskt område användaren befinner sig i.
 • Förbättra funktionalitet: Förbättra funktionaliteten och optimera din upplevelse av www.rias.se.
 • Kvalitetssäkring: Säkerställa kvaliteten på våra tjänster och förhindra missbruk och oegentligheter i samband med användningen av våra tjänster.

13.8 Åtkomst för tredje part

www.rias.se ger sina tredjepartsleverantörer tillgång till innehållet i de cookies som sätts av www.rias.se. Denna information får dock endast användas för www.rias.se räkning och får inte användas för tredjeparens egna ändamål.

13.9 Tredjepartscookies

Vår webbplats använder cookies från följande tredje parter: Google Analytics - för statistiska ändamål.

Du kan avvisa cookies från Google Analytics genom att klicka här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13.10 Så här avvisar du användningen av cookies

De flesta webbläsare tillåter dig att radera cookies från din hårddisk, blockera alla cookies eller ta emot en varning innan en cookie sparas. Du bör dock vara medveten om att det då kan finnas tjänster och funktioner som du inte kan använda eftersom de kräver cookies för att komma ihåg val du gör. Vi hoppas att du tillåter de cookies vi sätter eftersom de hjälper oss att förbättra www.rias.se

13.11 Så här raderar du cookies

Du har alltid möjlighet att radera cookies som är sparade på din dator.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer

Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser

Vejledning i at slette cookies på Opera browser

Vejledning i at slette flash cookies - gælder alle browsere

13.12 Google Analytics

13.12.1 www.rias.se använder Google Analytics för att analysera hur användarna använder www.rias.se. De uppgifter som cookien samlar in om din användning (trafikdata, inklusive din IP-adress) skickas till och lagras på Googles servrar i USA. Google använder informationen för att utvärdera din användning av www.rias.se, upprätta rapporter om aktiviteten på www.rias.se och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteten på www.rias.se och användningen av internet. Google kan också vidarebefordra uppgifterna till tredje part om lagen kräver det eller om tredje part behandlar uppgifterna för Googles räkning.

13.12.2 Google Analytics ställer in två typer av cookies: (a) En beständig cookie som visar om användaren är återkommande, var användaren kommer från, vilken sökmotor som användes, sökord osv. samt (b) sessionscookies som används för att visa när och hur länge en användare är på webbplatsen. Sessionscookies upphör efter varje session, det vill säga när du stänger din flik eller webbläsare. Google kopplar inte samman din IP-adress med andra uppgifter som Google har.

13.13 De flesta webbläsare tillåter dig att radera cookies från Google Analytics. Läs mer om Google Analytics användning av cookies.

13.13.1 När du går in på www.rias.se för första gången informerar vi dig om att vi använder cookies som beskrivits. Om du inte längre vill ge samtycke till användningen av cookies måste du välja bort cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

14. Ändring av persondata- och cookiepolicy

14.1 RIAS A/S kan när som helst och utan föregående meddelande ändra denna persondata- och cookiepolicy med verkan för framtiden.

15. Kontakter

15.1 Om du har frågor om denna persondata- och cookiepolicy, vår behandling av personuppgifter, rättelse eller din relation till oss i övrigt är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

RIAS A/S
CVR.nr. 44065118

Företagsvägen 28, Box 4020
221 61 Lund, Sweden

08 - 121 374 20
info@rias.se

16. Datatillsynsmyndigheten

16.1 Du har möjlighet att klaga till Datatillsynsmyndigheten över RIAS A/S' insamling och behandling av dina personuppgifter:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

DK-1300 København K

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk